RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Blumiagraf Kami Mleczko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do: realizacji zlecenia, działań w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-mail) a także w celu wykorzystania urządzeń końcowych którymi państwo się posługują (e-mail, telefon) w celu realizacji marketingu bezpośredniego, zawarcia umowy o współpracę, rozliczenia przedmiotowej umowy, działań windykacyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń - w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres e-mail, a także dane identyfikujące tj. nazwę firmy, siedzibę i adres firmy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez firmę przekazane Blumiagraf Kamil Mleczko

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Blumiagraf Kami Mleczko z siedzibą w Pisarzowicach przy ul. Jastrzębia 4, kontakt e-mail: studio@blumiagraf.pl

2. Kontakt z inspektorem Danych Osobowych – nie powołano

3. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście.

Dane Państwa będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (konsument 10 lat, przedsiębiorca 3 lata K.C.) a w celu związanym z rozliczeniem umowy przez okres 5 lat od zakończenia roku zgodnie z przepisami prawa podatkowego, następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych

4. Administrator Danych informuje o przysługującym państwu prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Wycofać zgodę można kontaktując się z Administratorem Danych z wykorzystaniem adresu e-mail studio@blumiagraf.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Blumiagraf Kami Mleczko z siedzibą w Pisarzowicach ul. Jastrzębia 4

5. Administrator Danych informuje również o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 6. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w tym profilowania

6. Projekty graficzne wykonane w firmie Blumiagraf Kami Mleczko z siedzibą w 43-332 Pisarzowice przy ul. Jastrzębia 4 które zawierają dane osobowe, mogą zostać wykorzystane w celach demonstracji jako portfolio wykonanych prac i upublicznione na portalach społecznościowych powyższej firmy.
Portale w jakich prowadzi firma demonstracje portfolio to np. (Facebook / Instagram / witryna internetowa pod adresem www.blumiagraf.pl itp. Jeżeli właściciel danych osobowych nie wyraża zgody na upublicznienie projektu na którym widnieją jego dane osobowe. Należy poinformować o tym Administratora danych osobowych przed zakończeniem usługi i zamknięciem projektu. Projekty opublikowane na powyższych wymienionych platformach, w których widnieją dane osobowe klienta, w każdej chwili mogą zostać przez niego usunięte na podstawie wniosku i podania uzasadnienia.